За някои лексикални явления в българския език или какво означава думата “джендър” – Надежда Сталянова, Елена Руневска

Публикувано от Екип Tetradkata.com на

Няма българин, който не само да не е чувал, а и да не е употребявал  в последните години думата джендър. Тази лексема си проправи път в публичния език  благодарение на социалните дебати по различни актуални теми, включително широкото обсъждане на Истанбулската конвенция в медии, информационни агенции, сайтове, форуми и публични прояви от различно естество. За повечето хора тогава тя звучеше като нова, екзотична и непозната, като смисълът, който се влага в нея, като че ли не беше достатъчно ясен и еднозначен.

Всъщност думата джендър в никакъв случай не е нова или непозната за българския език, най-малкото в контекста на джендър изследванията в последните десетилетия. Но истината е, че употребата й беше по-скоро терминологична и се осъществяваше в тесен професионален кръг. В последната година сме свидетели на преминаването на лексемата от периферията в ядрото на лексиката, тоест на проява на динамика в лексикалната система.

Думата джендър не се  открива в следните речници на българския език:

Български етимологичен речник. Т.1. София: Проф. М. Дринов, 2007;

Български тълковен речник. Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров, 4. изд., доп. и прераб. от Димитър Попов. София, Наука и изкуство, 1994;

Речник на българския език. Т.4. София, БАН, 1984;

Речник на съвременния български книжовен език. Т.1. София: БАН, 1955;

Речник на чуждите думи в българския език. София, БАН, 1993;

Речник на чуждите думи в българския език, Милев, Николов, Братков, доп. и основно преработен от Е. Пернишка, 2000;

Андрейчин и кол.  – Български тълковен речник, доп. и преработен от Д. Попов, 2005;

Тя е регистрирана и тълкувана само в един от речниците на българския език:

Радева В. – Български тълковен речник, 2012, където речниковата статия изглежда така:

джендър – без мн., специфични за всеки пол характеристики, от които се определят взаимоотношенията и социалното положение на мъжете и жените.

Разглеждайки функционирането на лексемата джендър  в съвременния език, силно впечатление прави създаването и активирането на цяла система от нови значения, без изключения конотативно натоварени. Именно това е и доказателство, че наблюдаваме и изследваме ново явление в българската лексика и че анализът ни е актуален.

За целта на анализа си разгледахме функционирането на думата джендър в социалната мрежа facebook, защото изхождаме от убеждението, че именно в социалните мрежи се наблюдават най-ясно всички езикови (и в частност) лексикални тенденции, явления и процеси. Социалните мрежи най-бързо отразяват всичко, което се случва в езика. Освен това езикът в социалните мрежи проявява своеобразна двуплановост – от една страна е публичен, общодостъпен и насочен към на практика всеобхватна аудитория, от друга страна може да бъде максимално разговорен, освободен от норми и шаблони.

В изследването си открихме следните значения, които развива думата джендър (ще илюстрираме с по един, макс. два примера всяко развито значение, защото примерите са многобройни, но потвърждават тенденциите, които маркираме).

  1. Синоним на хомосексуален
  2. Синоним на трансексуален
  1. Синоним на травестит
               

 

  1. Синоним на хермафродит
  2. С променен пол 
  3. С опасен морал, извратен, нарушаващ добрите нрави;

Като заключение бихме могли да обобщим, че всички описани значения, без изключение, са силно стилистично маркирани и конотативно натоварени. Няма описано значение / употреба, неутрално в стилистично отношение и без конотативна натовареност.

По отношение на морфологичната адаптация на думата в българския език, смятаме, че тя предстои да се развива. Към момента формата джендър съществува, функционирайки и като съществително, и като прилагателно. Появяват се форми като джендърски, което е още едно доказателство за динамичността на обекта на изследването ни.

Ако се опитаме да представим речникова статия на думата джендър, към настоящия момент тя би изглеждала така:

Джендър: същ., м. и ж.р., мн. ч. -и

Негат., пейорат., разг. хомосексуалист

Негат., пейорат., разг. травестит

Негат., пейорат., разг .трансексуален човек

Негат., пейор., разг. хермафродит

Негат., разг. човек, споделящ ЛГБТ мироглед.

 

Джендър, прилаг., неизмен. (може би ще се наложи и джендърски)

Негат., пейор., разг.  отнасящ се до хомосексуализма;

Негат., пейор., разг. отнасящ се до ЛГБТ;

Негат., пейор., разг. с ценностна система, противопоставяща се на патриархалната.

Настоящият анализ няма претенции за изчерпателност и окончателност. Размислите ни само насочват към някои факти, а и маркират тенденция, че семантичният обем на лексемата джендър ще се разширява, тя ще изгражда нови системни отношения на синонимия, антонимия и други, които и ние, изследователите, ще чакаме и наблюдаваме с интерес.

 

Автори: доц. д-р Надежда СТАЛЯНОВА, ас. Елена РУНЕВСКА

* Заглавно изображение: www.123rf.com

TetraDkaTa