Национална кръгла маса „Българската литература – класика и съвременност“

Публикувано от Екип Tetradkata.com на

По повод 60 години от създаването на Катедра „Българска литература“ към Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ организира Национална кръгла маса “Българската литература – класика и съвременност”, която ще се проведе на 17. и 18. ноември 2023 г.

Форумът се провежда под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

П Р О Г Р А М А

Петък, 17. ноември 2023 г., 321. аудитория (Ректорат)

10.00 ч. Регистрация на участниците
10.30 ч. Официално откриване на Националната кръгла маса
Приветствие на проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
Приветствия на официалните гости
Проф. д-р Димитър Михайлов (ВТУ). Представяне на литературния архив и издания на катедра „Българска литература“
Проф. дн Анчо Калоянов (ВТУ). За нашето котило – катедра „Българска литература“

Сутрешно заседание
Председател: доц. д-р Невена Гавазова

11.15 ч.  Проф. дн Иван Станков (ВТУ). Приносът на Иван Радев към историята на катедра „Българска литература“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
11.30 ч. Проф. Михаил Неделчев (НБУ). Великотърновската литературоведска колегиална общност П р и с т р а с т е н п о г л е д о т с т р а н и
11.45 ч.  Проф. дн Пламен Дойнов (НБУ). Идеи и практики за конструиране на канона след Девети в проектите на катедра „Българска литература“ на ВТУ и Департамент „Нова българистика“ на НБУ
12.00 ч.  Доц. д-р Мая Ангелова (ВТУ). Приносът на катедра „Българска литература“ в преосмислянето на периода на НРБ
12.15 ч.  Проф. дн Пламен Антов (Институт за литература). 1970-те: Търновската вълна и краят на „вечното“ българско село

Първо следобедно заседание
Председател: проф. дн Николай Димитров

13.30 ч. Проф. дн Виолета Русева (ВТУ). Паисий и „История славянобългарска“: история и литературноисторическа рефлексия. Критически и генеалогически анализ
13.45 ч.  Доц. д-р Руси Русев (РУ). Писмовната връзка между Иван Радев и Йордан Вълчев от гледна точка на лингвоперсонологията
14.00 ч. Проф. дн Милена Кирова (СУ). Разказите на Иван Станков и тяхното място в българската белетристика от началото на XXI век
14.15 ч.  Проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева (ВТУ). Да живееш „в класиката“. За Димитър Михайлов
14.30 ч.  Проф. д-р Тодор Моллов (ВТУ). „Ерменлия гидия“ – от миторитуална към етноконфесионална „чуждост“
14.45 ч.  Д-р Невена Михова (Институт за литература). Класическата тема за парите в анекдотите от Възраждането
15.00 ч.  Докт. Александър Николов (ВТУ). Изграждането на публичната личност. Младостта на Гаврил Кръстевич
15.15 ч.  Дискусия

Второ следобедно заседание
Председател: Проф. д-р Антония Велкова-Гайдарджиева

15.45 ч.  Проф. дн Николай Аретов (Институт за литература). Българският литературен канон
16.00 ч. Проф. дн Клео Протохристова (ПУ). От Cis moll и As dur до DM и GM – тоналности и партитури в българската литература
16.15 ч.  Проф. дн Цветан Ракьовски (ЮЗУ). Алкохолът и неговите паралитературни употреби (начални тезиси)
16.30 ч.  Проф. дн Николай Димитров (ВТУ). Ситуацията Иов в българската литература
16.45 ч.  Проф. д-р Страшимир Цанов (ШУ). Емануил Попдимитров и самотата на Иов
17.00 ч.  Проф. дн Сава Сивриев (ШУ). За един цитат от книгата на пророк Исая в одата „Левски“ на Иван Вазов
17.15 ч. Доц. д-р Роман Хаджикосев (ЮЗУ). Пътешествията на Вазов в странство
17.30 ч. Проф. д-р Димитър Михайлов (ВТУ). Как Яворов пренася и преобразува предишните си стихосбирки и стихотворни цикли в „Подир сенките на облаците“
17.45 ч.  Доц. д-р Бисера Дакова (Институт за литература). Теодор Траянов и Пейо Яворов – между съизмерването и единосъщието
18.00 ч.  Проф. дн Николай Даскалов (ВТУ). Знаковият образ на вълка у Хр. Ботев, П. Яворов и Борис Христов
18.15 ч. Дискусия

Събота, 18. ноември 2023 г., 321. аудитория (Ректорат)

Първо сутрешно заседание
Председател: проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева

9.15 ч. Магистър Паоло Ториджани (ВТУ, Брюксел). Универсализиращата функция на литературата като антидот срещу възраждането на тоталитарни идеологии. Или защо Светлана Бойм и Георги Господинов са по-актуални от всякога
9.30 ч. Проф. дн Маргрета Григорова (ВТУ). Полската рецепция на Георги Господинов
9.45 ч. Проф. д-р Алберт Бенбасат (СУ). Еврейски мотиви и образи в творчеството на Антон Страшимиров
10.00 ч.  Ас. д-р Нели Кирилова (ВТУ). Недовършеният романов цикъл на Антон Страшимиров – особености на поетиката
10.15 ч.  Проф. дн Сава Василев (ВТУ). „От пет години насам“ и След това. Списание „Златорог“ през 20-те години на миналия век
10.30 ч. Доц. д-р Мира Душкова (РУ). Критическите статии на Константин Константинов в „Демократически преглед“
10.45 ч. Гл. ас. д-р Петя Абрашева (РУ). Образ и репрезентация в баладата „Очите на Арабия“ на Николай Райнов и сборника „Марионетки“ на Чавдар Мутафов
11.00 ч.  Дискусия

Второ сутрешно заседание
Председател: проф. дн Николай Димитров

11.30 ч. Гл. ас. д-р Николета Пътова (Институт за литература). Програмният характер на статията „Столичният театър“ от д-р К. Кръстев
11.45 ч. Доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова (Институт за литература). Религиозната мистика в модерната българска драматургия (Наблюдение върху пиесите на Б. Дановски, Д. Караджов, Ив. Грозев, Гр. Чешмеджиев)
12.00 ч. Д-р Йордан Нанчев (Литературен музей, Хасково). Публицистиката на Ас. Златаров – посоки към вечност и съвременност
12.15 ч. Проф. дн Антоанета Алипиева (Белградски университет). ТКЗС-тата и техните одаични превъплъщения в българската литература от XX век
12.30 ч. Докт. Михаела Илиева (ВТУ). Калуд и Побъла – нонсенсът във „Времето на героя“ на Васил Попов
12.45 ч.  Ас. д-р Александър Христов (ВТУ). Реминисценции от Никола-Фурнаджиевата поезия в Иван-Динковата
13.00 ч. Дискусия

Първо следобедно заседание
Председател: доц. д-р Мая Ангелова

14.00 ч.  Проф. д-р Петър Стефанов (ВТУ). Естетическите авантюри на героя в прозата за деца на НРБ
14.15 ч.  Доц. д-р Илияна Димитрова (ВТУ). Детско-юношеските сюжети в творчеството на Станислав Стратиев. Проблеми на критическата рецепция
14.30 ч.  Проф. дн Димитър Кенанов (ВТУ). „Тихата лирика“ и великотърновското студентство в моята Библиотека „Албатрос“
14.45 ч.  Проф. д-р Дора Колева (ВТУ). Философският пласт в романа на Симеон Янев „Биография на мъртвия век“
15.00 ч. Доц. д-р Гергина Кръстева (ПУ). Страници и странници – дебютните лирически книги през последните десетилетия (2012–2022) – контексти, тенденции, рецепция
15.15 ч.  Дискусия

Второ следобедно заседание
Председател: доц. д-р Илияна Димитрова

15.45 ч. Доц. д-р Невена Гавазова (ВТУ). Старобългаристиката в катедра „Българска литература“
16.00 ч. Д-р Малина Димитрова (ВТУ). Преписката на Димо Минев с Михаил Кремен – роман за „Романът на Яворов“
16.15 ч. Проф. д-р Илияна Павлова (ВТУ). Дигитални медии – комуникации – образование
16.30 ч.  Д-р Маргарита Христова (учител по БЕЛ от гр. Добрич). Съвременни визии за мястото на българската класика в учебните програми по литература
16.45 ч.  Д-р Никола Пиперков (Сорбона, Париж). Въведение в емблемната литература. Експериментът Пандора
17.00 ч.  Доц. д-р Владимир Донев (ВТУ). Художественият синтез на поезия и анимация в проекта „Стих и щрих“
17.15 ч.  Дискусия

17.30 ч.  Закриване на Националната кръгла маса

TetraDkaTa